VVE Bestuurdersaansprakelijkheid

Décharge Het bestuur is verplicht de balans en de staat van baten en lasten met toelichting ter goedkeuring aan de VvE voor te leggen. In de praktijk wordt er vanuit… read more →